భలేగుంది బాలా సాంగ్ లిరిక్స్

  • by
భలేగుంది బాలా సాంగ్ లిరిక్స్

This article provides భలేగుంది బాలా సాంగ్ లిరిక్స్ in Telugu and English

Bhalegundi Baalaa Song Lyrics In Telugu

వచ్చానంటివో పోతానంటివో వగలు పలుకుతావే
కట్టమింద పొయ్యే అలకల సిలకా భలేగుంది బాలా
దాని ఎధాన దాని ఎధాన దాని ఎధాన ఉండే
పూల పూల రైక భలేగుందే బాలా

వచ్చానంటివో పోతానంటివో వగలు పలుకుతావే
వచ్చానంటివో పోతానంటివో వగలు పలుకుతావే
కట్టమింద హ్హా కట్టమింద భలే
కట్టమింద పొయ్యే అలకల సిలకా
భలేగుంది బాలా
దాని ఎధాన దాని ఎధాన దాని ఎధాన ఉండే
పూల పూల రైక భలేగుందే బాలా

అరెరెరెరె…
నారి నారి వయ్యారి సుందరి నవ్వు మొఖముదాన
నారీ నారీ వయ్యారి సుందరి నవ్వు మొఖముదాన
నీ నవ్వు మొఖం నీ నవ్వు మొఖం
నీ నవ్వు మొఖంమింద నంగనాచి అలక భలేగుంది బాలా
నీ నవ్వు మొఖంమింద నంగనాచి అలక భలేగుంది బాలా

వచ్చానంటివో పోతానంటివో వగలు పలుకుతావే
కట్టమింద పొయ్యే అలకల సిలకా భలేగుంది బాలా
దాని ఎధాన ఉండే పూల పూల రైక భలేగుందే బాలా

తిక్కరేగి ఎక్కినావు కోమలి అలక నులక మంచం
తిక్కరేగి ఎక్కినావు కోమలి అలక నులక మంచం
అల సందా పోవ్వ నీకు అలక ఏలనే అగుడు సేయ తగునా
అల సందా పోవ్వ నీకు అలక ఏలనే అగుడు సేయ తగునా

వచ్చానంటివో అరె వచ్చానంటివో
వచ్చానంటివో పోతానంటివో వగలు పలుకుతావే
కట్టమింద పొయ్యే అలకల సిలకా భలేగుంది బాలా
దాని ఎధాన ఉండే పూల పూల రైక భలేగుందే బాలా

అరెరెరెరె…
సురుకు సూపు సొరకత్తులిసరకే సింత ఏల బాలా
సురుకు సూపు సొరకత్తులిసరకే సింత ఏల బాలా
కారమైన ముది కారామైన
ముది కారమైన మూతి ఇరుపులు భలేగున్నయే బాలా
నీ అలక తీరనూ ఏమి భరణము ఇవ్వగలను భామ

ఎన్నెలైన ఏమంత నచ్చదూ ….
ఎన్నెలైన ఏమంత నచ్చదూ నువ్వు లేని చోటా
ఎన్నేలైన ఏమంత నచ్చదూ నువ్వు లేని చోటా
నువ్వు పక్కనుంటే నువ్వు పక్కానుంటే
నువ్వు పక్కనుంటే ఇంకేమి వద్దులే చెంత చేర రావా
ఇంకనైన పట్టించుకుంటనని మాట ఇవ్వు మావా
తుర్రుమంటు పైకెగిరిపోద్ది నా అలక సిటికలోన

Bhalegundi Baalaa Song Lyrics 

Vachhanantivo Pothanantivo Vagalu Palukuthave
Kattaminda Poyye Alakala Silaka Bhalegundi Bala
Dhani Edhana Dhani Edhana Dhani Edhana Unde
Poola Poola Raika Bhalegundhi Bala

Vachhanantivo Pothanantivo Vagalu Palukuthave
Vachhanantivo Pothanantivo Vagalu Palukuthave
Kattaminda Haa Kattaminda Bale
Kattaminda Poyye Alakala Silaka
Bhalegundi Bala
Dhani Edhana Dhani Edhana Dhani Edhana Unde
Poola Poola Raika Bhalegundhi Bala

Are-re-re-re…
Nari Nari Vayari Sundari Navvomakam Dhana
Naree Naree Vayari Sundari Navvomakam Dhana
Nee Navvu Mokham Nee Navvomakam
Nee Navvomakam Mindha
Nanganachi Alaka Bhalegundi Bala
Nee Navvu Mokham Mindha
Nanganachi Alaka Bhalegundi Bala

Vachhanantivo Pothanantivo Vagalu Palukuthave
Kattaminda Poyye Alakala Silaka Bhalegundi Bala
Dhani Edhana Unde Poola Poola Raika Bhalegundhi Bala

Thikkaregi Ekkinavu Komali Alaka Nulaka Mancham
Thikkaregi Ekkinavu Komali Alaka Nulaka Mancham
Alasandha Povva Neeku Alaka Elane Agudu Seya Thaguna
Alasandha Povva Neeku Alaka Elane Agudu Seya Thaguna

Vachhanantivo Arre Vachhanantivo
Vachhanantivo Pothanantivo Vagalu Palukuthave
Kattaminda Poyye Alakala Chilaka
Bhalegundi Bala Dhani Edhana Unde
Poola Poola Raika Bhalegundhi Bala

Are-re-re-re…
Suruku Soopu Sorakatthulisarake Chinta Ela Bala
Suruku Soopu Sorakatthulisarake Chinta Ela Bala
Karamaina Mudhi Karamaina
Mudhi Karamaina Moothi Irupulu Bhalegunnaye Bala
Nee Alaka Theeranoo Emi Bharanamu Ivvagalanu Bhama

Ennelaina Emantha Nachhadhu
Ennelaina Emantha Nachhadhu Nuvvuleni Chota
Ennelaina Emantha Nachhadhu Nuvvuleni Chota
Nuvvu Pakkanunte Nuvvu Pakkanunte
Nuvvu Pakkanunte Inkemi Vaddhule Chentha Chera Rava
Inkanaina Pattinchukuntanani Mata Ivvu Mava
Thurrumantu Paikegiripoddhi Na Alaka Sitikalona.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *